Bejelentkezés

Adatvédelem

 A LOVASVILÁG Kft.     Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzata

 


Bevezetés
Az Adatkezelő, a LOVASVILÁG Kft.  a lovasvilag.hu oldalon elérhető
webshop, valamint a 9022 Győr Rákóczi Ferenc u.63. sz. alatt található Lovas bolt
üzemeltetője ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjainak
látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: érintett(ek), felhasználó(k) vagy
vendég(ek)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait,
ezért adatkezelése során az alábbi adatvédelmi- és adatkezelési szabályzat
(a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az Adatkezelő a
Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb
belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot
fenntartja. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a
 http://lovasvilag.hu/
weboldalon, továbbá a Lovas bolt recepcióján
papíralapon is elérhető.
Jelen szabályzat  a lovasvilag.hu oldalon elérhető webshop,
továbbá a 9022 Győr, Rákóczi Ferencu.63. sz. alatt található Lovas bolt által nyújtott
szolgáltatásokhoz kapcsolódó, személyesen, telefonon, e-mail-en és a
weboldalakon, valamint a vonatkozó facebook oldalakon, vagy más
fórumon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.
1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE
Jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat szempontjából Adatkezelő:
a) LOVASVILÁG Kft.
a. Székhely: 9022 Győr Rákóczi Ferenc u.63.
b. Cg.: 08-09-010789
c. Adószám: 12939714-2-08
d. telefonszám: 0630-956-17-64
e. e-mail:
f. Képviselő: Jakab Tibor ügyvezető

 h.adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-101425/2016.
b) a Munkatárs, akinek tevékenységével kapcsolatban a LOVASVILÁG
Kft. teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik
személyek irányában.
2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS
- Érintett vagy Felhasználó vagy Vendég: bármely meghatározott,
személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve -
azonosítható természetes személy, példálózó felsorolással élve a
Lovasvilág Kft. szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, stb.;
- Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az
érintett arcképe, hangja, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;
- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása,
amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal
együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint
a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára
történő hozzáférhetővé tétele;
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállításuk többé nem lehetséges;
- Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
- Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése
- Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
- Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az
érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
- Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy
feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés és sérülés;
- Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő
és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési
segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságok, amelyek felé az Adatkezelő - az érintett hozzájárulását
követően - személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek
az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai
és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek
vagy végezhetnek;
- Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb
jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő
szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és
adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal
kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban
az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és
harmadik személyek irányában;
- Weboldal: http://lovasvilag.hu/ portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az
Adatkezelő;
- Webshop: a lovasvilag.hu oldalon keresztül elérhető elektronikus bolt;
- Lovas bolt: a természetben a 9023 Győr, Corvin u. 40. sz. alatt található
üzlet, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;
https://www.facebook.com/LovasVil%C3%A1g-185491418151034/?fref=ts
portálon található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.
3. A SZABÁLYZAT CÉLJA
1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba
kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető
elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében,
hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a
vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.
2. Hivatkozva az 3.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja
annak biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos
jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így
különösen, de nem kizárólagosan
- az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.
3. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az
iránt, hogy az érintett által személyesen, telefonon, e-mail-en, a
weboldalakon, a facebook oldalakon, vagy más fórumon keresztül vagy
más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által
meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek
információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a
vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá
az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
4. SZABÁLYZAT HATÁLYA
1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2016. május hó 1. napjától további
rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
2. Személyi hatály kiterjed
i. az Adatkezelőre, továbbá
ii. a Munkatársakra, Partnerekre; valamint
iii. azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá
tartozó adatkezelések tartalmazzák,
iv. továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit
az adatkezelés érinti.
3. Hivatkozva a 2. pont iii. és iv alpontjaiban meghatározottakra, az
érintettek személyek köre az alábbiakban kerül meghatározásra. Az
Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az
adatait kezeli, akik
i. a lovasvilag.hu weboldalon keresztül megadott adataikkal
a weboldalra regisztrálnak, bejelentkeznek,
iii. telefonon, vagy a e-mail címre
küldött adataikkal, vagy más fórumon, példálózó
felsorolással élve a facebook oldalakon keresztül,
ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, az
Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették vagy
megigényelték, vagy
iv. telefonon, vagy a e-mail címre
küldött adataikkal, vagy más fórumon keresztül
ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy
célból – például, mint álláskereső – jelentkeztek az
Adatkezelőhöz, vagy
v. az Adatkezelő által üzemeltetett Lovas
bolt szolgáltatásait személyesen igénybe veszik.
4. Az Adatkezelő ezen túlmenően külön adatállományokban kezeli azon
személyek adatait is, akik az Adatkezelővel Munkatársi vagy Partneri
viszonyban vannak.
5. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Lovasvilág Kft. minden
szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat
tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan
és/vagy papíralapon történik. Papíralapú adatkezelés esetében
Adatkezelő a jelen szabályzattól formailag különálló archiválási
szabályzatot is bevezet és működtet, amely a jelen Szabályzat szerinti
általános rendelkezéseket kiegészíti, és amelyre a jelen Szabályzat hatálya
kiterjed, ezért a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.
5. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
1. Jelen szabályzat rendelkezése valamint az Adatkezelő gyakorlata nem
lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.
2. Jelen szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése
napjától, amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak
olyan kérdésekben, amelyeket a jelen szabályzat nem tárgyal.
a. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek
minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az
adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek
kell lennie. – Célhoz kötöttség elve –
b. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére
alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető. – Arányosság, szükségesség elve –
c. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel
akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik
azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz
szükségesek.
d. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát,
teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges -
naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
e. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált
adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében
az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan
megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan
hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
f. Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a
személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes
hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói
magatartást is, amellyel a felhasználó a weboldal használatával
elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos
valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed, vagy azt a
magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett
az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt
területre belép és ott tartózkodik.
g. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak
kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa
kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben
kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy
törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden
egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
h. Az Adatkezelő szolgáltatásaival és az adatkezelés céljával
összhangban, az érintett kifejezetten elfogadja azt, hogy személyes
adatait az Adatkezelő a Partner(ek) felé továbbíthatja, ha a
Partner(eke)t számára előzetesen megnevezte és a Partner(ek)
tevékenysége az Adatkezelő érintett számára történő teljesítését
elősegíti.
i. Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő
adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
1. Összhangban a jelen szabályzat céljával, az adatkezelés céljai a
következők:
a. Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése,
megkötése, végrehajtása, így különösen
i. az érintett, a Munkatárs, a Partner adatainak felvétele,
tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez
és kapcsolattartáshoz; valamint
ii. az érintetti adatok kezelése az érintett irányába a
szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban;
iii. a Munkatárs adatainak kezelése a szerződéses viszonyából
fakadó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban;
iv. a Partner adatainak kezelése a szerződéses viszonnyal
kapcsolatban;
v. Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló
egyéb adatállományok kezelése;
vi. érintett adatainak továbbítása a Partner irányába,
amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett irányába
történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett
előzetesen hozzájárult;
vii. a Partner adatainak továbbítása az érintett irányába;
b. Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek
érvényesítése;
c. Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a
szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények
érvényesítése;
d. Adatkezelő szolgáltatásaival, értékesítéseivel kapcsolatos
visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;
e. az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által
történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés;
f. az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése,
ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.
7. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az adatkezelés jogalapja minden adatkezelési tevékenység esetében
(lásd 10. fejezet) az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő
előzetes tájékoztatása alapján.
2. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, az
adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet – ideértve a
Munkatársat és Partnert is – tájékoztatja.
3. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor,
az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének
hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a
saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából,
ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő
jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül,
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha személyes
adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.
8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
1. Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében
(lásd 10. fejezet) az érintett kérelme alapján
a. személyes adatainak törléséig, vagy
b. adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig,
c. vagy ilyen rendelkezés hiányában – és jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely
jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
2. Jelen Szabályzat az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az 1. pontban
meghatározott időtartamtól eltérő, de jogszabály által megengedett
időtartamot is meghatározhat.
9. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI
2. Az Adatkezelő kijelenti, hogy
a. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően jár el.
b. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes
adatokat kizárólag azok a Munkatársak ismerhetik meg, akiknek
az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
c. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az
érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre
juttatva az átláthatóság elvét.
d. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a
hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli,
gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési
intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek
maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
e. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok
biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz,
valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása
érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
f. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz,
feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és
egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi
intézkedést megteszi, biztosítja.
g. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt
személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni
védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek
garantálása érdekében.
h. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok
helytállóságáért felelősségét kizárja.
i. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen
és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt
adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja
össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény
azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes
személyes adatra nézve teljesülnek.
j. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális
vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti
szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.
k. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy
adatfeldolgozó részére nem továbbít.
l. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése,
valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az
elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést
előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
3. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének
jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.
4. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált
adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az
Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy
véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy
terjesztés megakadályozásáról.
10. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE
10.1 Lovasvilág Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevétele
1. A Lovasvilág Kft. által nyújtott szolgáltatások körében az érintettel
kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja
pedig a szolgáltatások nyújtásának biztosítása, valamint a
kapcsolattartás. A jelen fejezetben meghatározott személyes adatokat az
egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezelő a jelen Szabályzat
8.1. szakaszában meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli,
vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 2
munkanapon belül, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó
engedély visszavonásának beérkezésétől számított 2 munkanapon belül
törli azokat.
2. Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására,
amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek
azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások
igénybevételének.
3. Bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat
az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól
elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az
Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg.
4. Munkatárs(ak) az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét
harmadik személynek nem továbbítja(k), és megtesz(nek) minden
biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan
személy meg ne ismerhesse.
5. Bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok
módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről
részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött
kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység
meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva:

6. Az egyes adatkezelési tevékenység során kötelezően megadandó
adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott
szolgáltatások igénybevételének feltétele.
10.2 Információ kérése1
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben
részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
2. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel
kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak
megadása mellett.

• név*
• telefonszám
• e-mail cím*
• kérdés tartalma*

10.8 Weboldalra történő regisztráció6
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a lovasvilag.hu
weboldalára regisztráljon, megkönnyítve megkönnyítve egy vagy több
termék (és/vagy szolgáltatás) megrendelésének (vagy igénybevételének)
folyamatát.
2. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő
weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.
4. A weboldalra történő regisztráció során Adatkezelő a következő adatokat
kéri/kérheti a felhasználótól:
• vezetéknév*
• keresztnév*
• e-mail cím*
• cég neve
• cím*
• város*
• megye/kerület*
• irányítószám*
• ország*
• telefonszám*
• fax
• jelszó megadása
• jelszó ismételt megadása
• számlázási információk, ha eltérnek a regisztrációban megadottaktól
• vezetéknév*
• keresztnév*
• e-mail cím*
• cég neve
• cím*
• város*
6 A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
• megye/kerület*
• irányítószám*
• ország*
• telefonszám*
• fax
5. Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak,
kedvezményeinek, hozzáférésének ellenőrzése és megadása, a
szolgáltatások megrendelésének/igénybevételének megkönnyítése,
jogosultságainak, kedvezményeinek érvényesítése, valamint a
kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett a weboldalon elérhető webshop virtuális kosarába helyezi a
webshopban elérhető és számára megfelelő terméket az általa
határozott számban.
b. Érintett a „Kosár” gombra kattintva eljut a weboldal olyan felületére,
ahol változtathat a virtuális kosár tartalmán, vagy folytathatja a
vásárlás új termék kiválasztásával, vagy megrendelését adhatja le.
c. Amennyiben a kosár tartalmát érintett rendben találja és a
megrendelést óhajtja, úgy a „Tovább a fizetésre” gombra történő
kattintással eljut a weboldal olyan felületére, ahol a regisztrációját
megteheti, vagy a megrendelést bejelentkezéssel folytathatja.
d. Érintett a fenti adatait a regisztráció folyamata során önkéntesen
megadja.
e. Adatkezelő számára a regisztráció és a megrendelés során kezelt
adatok e-mail-ben érkeznek meg.
f. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított
csatornán keresztül jutnak el.
g. Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése
érdekében aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail
címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg,
úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.
10.9 Bejelentkezés a weboldalon7
1. Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet.
2. A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő
weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.
4. A weboldalon keresztül történő bejelentkezés esetén az Adatkezelő az
alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti az érintettől:
7 A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
• regisztráció során megadott e-mail cím*
• regisztráció során megadott jelszó*
5. Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása,
jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a termékek és/vagy
szolgáltatások megrendelésének egyszerűsítése, felgyorsítása, valamint
maga a megrendelés.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett a weboldalon elérhető webshop virtuális kosarába helyezi a
webshopban elérhető és számára megfelelő terméket az általa
határozott számban.
b. Érintett a „Kosár” gombra kattintva eljut a weboldal olyan felületére,
ahol változtathat a virtuális kosár tartalmán, vagy folytathatja a
vásárlás új termék kiválasztásával, vagy megrendelését adhatja le.
c. Amennyiben a kosár tartalmát érintett rendben találja és a
megrendelést óhajtja, úgy a „Tovább a fizetésre” gombra történő
kattintással eljut a weboldal olyan felületére, ahol a megrendelést
bejelentkezéssel folytathatja.
d. A bejelentkezés során érintett megadja a fent meghatározott
adatait és a „Belép” gombra kattintással eljuttathatja azokat az
Adatkezelő részére.
a. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított
csatornán keresztül jutnak el.
b. Amennyiben az e-mail cím és jelszó páros létezik, úgy a szerver a
felhasználót beengedi az oldalra.
c. Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van
a jelszavát új jelszóra cserélni, ha az „Elfelejtetted a jelszavad?” linkre
kattintással feljövő oldalon megadja e-mail címét és a „Tovább”
gombra kattintva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küld az email
címére.
10.10 Webshoppal kapcsolatos adatkezelés – a webshopon keresztül
történő megrendelés8
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a lovasvilag.hu
weboldalán keresztül egy vagy több terméket (és/vagy szolgáltatás)
rendeljen meg.
2. A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő
weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál,
belép és terméket (és/vagy szolgáltatást) rendel.
8 A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
4. Megrendelés esetén az Adatkezelő a következő adatokat kezeli, kezelheti:
• vezetéknév*
• keresztnév*
• e-mail cím*
• cég neve
• cím*
• város*
• megye/kerület*
• irányítószám*
• ország*
• telefonszám*
• fax
• szállítási és számlázási információk, ha eltérnek a regisztrációban
megadottaktól
• vezetéknév*
• keresztnév*
• e-mail cím*
• cég neve
• cím*
• város*
• megye/kerület*
• irányítószám*
• ország*
• telefonszám*
• fax
• e-mail cím megadása
• jelszó megadása
• megrendelt termékek megnevezése* és száma*
• megrendelt szolgáltatások és száma
• rendelésazonosító*
• rendelés dátuma*
5. Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket/szolgáltatást
megrendelő/megigénylő érintettek azonosítása, jogosultságainak
biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása,
valamint a kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett a weboldalon elérhető webshop virtuális kosarába helyezi a
webshopban elérhető és számára megfelelő terméket az általa
határozott számban.
b. Érintett a „Kosár” gombra kattintva eljut a weboldal olyan felületére,
ahol változtathat a virtuális kosár tartalmán, vagy folytathatja a
vásárlás új termék kiválasztásával, vagy megrendelését adhatja le.
c. Amennyiben a kosár tartalmát érintett rendben találja és a
megrendelést óhajtja, úgy a „Tovább a fizetésre” gombra történő
kattintással eljut a weboldal olyan felületére, ahol a regisztrációját
megteheti, vagy a megrendelést bejelentkezéssel folytathatja.
d. Érintett a fenti adatait a megrendelés folyamata során önkéntesen
megadja.
e. Adatkezelő számára a megrendelés során kezelt adatok e-mail-ben
érkeznek meg, amelyet Adatkezelő Munkatársa kezel és a
megrendelést az érintett számára e-mail-en visszaigazolja.
f. Ezt követően Adatkezelő megkezdi a megrendelés teljesítését.
g. Adatkezelő a teljesítést elősegítendő, a jelen Szabályzat
Adatfeldolgozás, adattovábbítás fejezetében meghatározott
adatokat továbbíthatja Partnerei, mint teljesítési segédei számára.
h. Mind Adatkezelő, mind pedig az érintett a megadott kapcsolati
adatok segítségével kapcsolatba léphet a másik féllel a
megrendelést követően is.
10.11 Hírlevél küldése
1. Érintett a http://lovasvilag.hu/lovas-bolt weboldalon keresztül a
következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről,
akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes
adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
4. A kezelt adatok köre9:
• E-mail cím*
5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű
általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb
akcióiról, eseményeiről, híreiről.
6. Az Adatkezelő hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld.
7. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes
adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
8. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján,
valamint a e-mail címre küldött lemondási
kérelem útján.
9. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: LOVASVILÁG Kft.,
9022 Győr, Rákóczi Ferenc u.63.
9A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
10. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél
küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az
érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél
küldéséhez, az ilyen e-mail címet a következő 15 (tizenöt) napon belül az
Adatkezelő törli az adatállományból.
11. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő
linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
12. A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett
az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az
ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le,
illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő
falon megjelenő hírfolyamokat.
10.12 A Lovas boltban történő megrendelés
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a Lovas boltjában
személyesen, vagy telefonon keresztül egy vagy több terméket (és/vagy
szolgáltatás) rendeljen meg.
2. A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által
üzemeltetett Lovas bolton keresztül önkéntesen, személyes adatainak
megadásával terméket (és/vagy szolgáltatást) rendel.
4. Megrendelés esetén az Adatkezelő a következő adatokat kezeli, kezelheti:
• vezetéknév*
• keresztnév*
• e-mail cím*
• telefonszám*
• szállítási és számlázási információk, ha eltérnek a fentiektől
• vezetéknév*
• keresztnév*
• e-mail cím*
• cég neve
• cím*
• város*
• megye/kerület*
• irányítószám*
• ország*
• telefonszám*
• fax
• megrendelt termékek megnevezése* és száma*
10 A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
• megrendelt szolgáltatások és száma
• rendelésazonosító*
• rendelés dátuma*
• előleg vagy teljes vételár megfizetése
5. Az adatkezelés célja a Lovas bolton keresztül terméket/szolgáltatást
megrendelő/megigénylő érintettek azonosítása, jogosultságainak
biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása,
valamint a kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett személyesen vagy telefonon keresztül a Lovas boltból a
számára megfelelő terméket az általa határozott számban
megrendelje az Adatkezelő Munkatársával folytatott egyeztetés
során és alapján.
b. Érintett a fenti adatait a megrendelés folyamata során önkéntesen
megadja.
c. Adatkezelő Munkatársa a megrendelés során megadott adatokat
az erre a célra rendszeresített elektronikus rendszerbe betáplálja és a
megrendelést elektronikus úton e-mail-en vagy papír alapon – az
érintett kérésének megfelelően – visszaigazolja.
d. Ezt követően Adatkezelő megkezdi a megrendelés teljesítését.
e. Adatkezelő a teljesítést elősegítendő, a jelen Szabályzat
Adatfeldolgozás, adattovábbítás fejezetében meghatározott
adatokat továbbíthatja Partnerei, mint teljesítési segédei számára.
f. Mind Adatkezelő, mind pedig az érintett a megadott kapcsolati
adatok segítségével kapcsolatba léphet a másik féllel a
megrendelést követően is.
10.14 Facebook oldal:
https://www.facebook.com/LovasVil%C3%A1g-185491418151034/?fref=ts
oldalon.
2. A Facebook közösségi portálon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos
adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak Facebook oldalon
történő megosztása, publikálása, marketingje. A Facebook oldal
segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról.
3. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
• érintett publikus neve
• publikus fotója
• publikus e-mail címe
• publikus egyéb adata
• érintett facebook oldalon keresztül küldött üzenete
• érintett általi értékelés
4. Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az
érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a
saját üzenőfalán.
5. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti a
facebook.com közösségi portál szabályai szerint.
6. Adatkezelő Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a
különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről.
Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi
portálokkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a
facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen közösségi
portálokon történő közzétételt is.
7. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az
érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
8. A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján
található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból,
a www.facebook.com címen kaphat.
10.15 Érintett beleegyezésével az érintettről a Ladaméri Lovasklubban,
a szolgáltatás igénybevétele során készített képek, videófelvételek,
hangfelvételek
1. Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében
foglaltak messzemenő betartása mellett, az Érintettről, valamint a
szolgáltatás igénybevételéről kizárólag az érintett hozzájárulásával készít
képet, videófelvételt, hangfelvételt és az érintett hozzájárulásával teszi
azt/azokat közzé a weboldalain és/vagy facebook oldalain.
2. Az 1. pontnak megfelelően az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson
alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a Ladaméri
Lovasklubban tartózkodik és önkéntesen hozzájárul a képek,
videófelvételek, hangfelvételek készítéséhez és azok publikálásához.
4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
• érintett arcképmása
• érintettről készült egyéb képfelvétel, ideértve a videófelvételt, amelyről az
érintett felismerhető
• érintettről készült hangfelvétel
5. Adatkezelés célja az érintettről az érintett beleegyezésével készített képek,
videófelvételek, hangfelvételek érintetti hozzájárulását követő, az
adatkezelő weboldalán vagy facebook oldalán történő közzététele és így
az adatkezelő marketingje.
6. Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az
elkészített képről, videófelvételről, hangfelvételről az érintett felismerhető,
úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő
szabályok irányadóak:
a. Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy kérheti az adat
azonnali törlését és új adat készítését, a weboldalra, vagy a
facebook oldalra feltöltés előtt.
b. Amennyiben érintett tudomására csak később jutott az a tény,
hogy az adatról felismerhető, úgy kérheti az adat weboldal(ak)ról
vagy facebook oldal(ak)ról történő törlését.
c. Amennyiben érintett az adatról felismerhető, és az adat
közléséhez kifejezetten hozzájárul, a hozzájárulását bármikor,
indoklás nélkül visszavonhatja.
d. Adatkezelő a törlési igényt, vagy a hozzájárulás visszavonását
követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló
lépéseket.
10.16 Weboldal látogatási adatok
I. Hivatkozások és linkek
1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan
oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a
látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi
befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és
biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát,
illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait
bármilyen formában megadná.
II. Analitika, cookie-k
3. Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében
foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus
hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető
világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását
követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt
adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt
analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.
4. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább
határozza meg:
a. Feltétlenül szükséges cookie-k
i. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő
működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő
nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő
működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó
által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
ii. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az
érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra
használhatók fel.
iii. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény
cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a
weboldal megfelelően működik-e, működésében
tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az
Adatkezelő segítségére vannak a weboldal
tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal
legnépszerűbb részei.
b. Funkcionális cookie-k
i. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire
szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az
érintett által választott beállításokat (például: szín,
betűméret, elrendezés).
c. Célzott cookie-k
i. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon
megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési
köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által
nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó
hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb
ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
d. Harmadik fél által biztosított cookie-k
i. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan,
harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított
cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom
megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan
információkat küld a harmadik fél számára, amiket az
később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is
hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.
5. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában,
felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének
fokozása érdekében.
6. Az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes
információ gyűjtésére.
7. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes
böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak
azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan
visszautasítani.
8. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző
eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
9. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy
bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon,
amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.
11. ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS
1. Adatkezelő külön külső adatfeldolgozót, a kiszervezett könyvelési és
bérszámfejtési feladatok ellátásán kívül, nem vesz igénybe, az általa kezelt
adatokat maga dolgozza fel.
2. A könyvelési és bérszámfejtési feladatokkal megbízott adatfeldolgozó
neve és adatai a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében kerültek
meghatározásra.
3. Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó
utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.
4. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által
meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért,
megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra
hozataláért.
5. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót
nem vehet igénybe.
6. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a
tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő
rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései
szerint köteles tárolni és megőrizni.
7. Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása,
vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.
8. Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja
egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye
meghatározott.
9. Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a
nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden adat, az
adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.
10. A jelen szabályzat alapján az érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy
adatait az Adatkezelő szerződéses Partnerei számára továbbítsa, hogy az
érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást, terméket az Adatkezelő a
számára biztosíthassa, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert
az érintett számára megnevezte.
11. Az 5. pontnak megfelelően, Adatkezelő az érintett következő adatait
továbbíthatja teljesítési segédjei, mint Partnerei számára:
a. név
b. telefonszám
12. Adatkezelő más számára, továbbá más adatot nem továbbít.
13. Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy
érvényre juttassa az adatvédelem elveit és a célnak megfelelő, de a
lehető legkevesebb adatot továbbítsa Partnerei irányába.
12. ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ
INFORMÁCIÓBIZTONSÁG
1. Személyes adat csak a 10. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban,
az adatkezelés célja szerint kezelhető.
2. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében
megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai
eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.
3. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt
adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.
4. Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
5. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
6. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen
szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások,
eljárási rendek útján is gondoskodhat.
7. Adatkezelő, Munkatársai a jelen Szabályzatban és egyéb,
adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban, munkaköri leírásokban,
utasításokban meghatározott, az adatbiztonság magas fokú
érvényesülését biztosító rendben kötelesek eljárni.
8. Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében
gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről.
9. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika
mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül
azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét
biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
10. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében
gondoskodik különösen:
a. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító
intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök
védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem,
hálózati védelem);
b. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító
intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a
másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés,
biztonsági mentés);
c. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
d. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai
védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi
kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében
bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás,
tűzvédelem).
11. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása
során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
a. az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a
jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon
kapcsolja össze.
b. gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az
Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez
munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához
elengedhetetlenül szükséges.
c. az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának
megjelölésével kerül sor.
d. a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán
belül törlésre kerülnek.
e. az adatokról biztonsági mentés készül.
12. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása,
helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása
során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
13. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül,
bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer
biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és
elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása
nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi
hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.
14. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem
hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok
személyes adatnak nem minősülnek.
13. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban
elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a
e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett
egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén - az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti,
illetve törli az adatot, amennyiben:
a. kezelése jogellenes;
b. az érintett kéri;
c. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt;
e. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte.
4. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá
mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő
vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik;
c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
6. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott,
az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
7. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az
Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
8. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az
adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles
bizonyítani.
9. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel,
panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail:
10. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,
elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak
megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail:
14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen szabályzat 2016. május hó 1. napjától lép hatályba.
2016. május hó 1. nap
Jakab Tibor
Ügyvezető Igazgató
LOVASVILÁG Kft.

A cookie beállításokat jelenleg az oldal tetején lévő cookie-k kezelése sávban tudja megadni.

Márkák

Pikeur
Kingsland
DASLÖ
Equiline
Lamicell
Kentaur
SCAN-HORSE

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Hírlevelünk megrendeléséhez töltse ki az alábbi űrlapot

Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése: